Algemene voorwaarden

Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro,  inclusief BTW.

Ondanks dat alle informatie en prijzen met de grootse zorgvuldigheid worden verwerkt, bestaat de mogelijkheid dat niet alle informatie op enig moment actueel, juist en/of volledig is. Aan de informatie c.q. vermelde prijzen kunnen geen rechten ontleend worden.

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.frietzakjes.nl. Met uw bezoek aan deze Website en/of uw gebruik van de op of via deze Website verstrekte informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. De toegang tot deze Website door minderjarigen is aan de toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers (zoals bijvoorbeeld de ouders) onderworpen. Indien u niet akkoord gaat met één of meer bepalingen van deze voorwaarden, dient u deze Website niet te bezoeken en/of informatie niet te gebruiken.

Website

Deze Website is samengesteld door CoCoBe B.V.  gevestigd te Breda en kantoorhoudend aan de dr. Schaepmanlaan 27 Breda. Ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Breda onder nummer 50330543.

De informatie heeft uitsluitend betrekking op Nederland en dient louter voor informatieve doeleinden. Het gebruik van deze informatie is voor uw eigen rekening en risico. De Website en de informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op enig moment actueel, juist en/of volledig is. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Cocobe BV. garandeert ook niet dat deze Website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Bent u van mening dat er een onjuistheid staat in de Website? Laat het ons dan weten .

Wijzigingen

Cocobe BV. kan de informatie, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan in zodra deze op de Website worden vermeld. De bepalingen onder “toepasselijkheid” zijn van overeenkomstige toepassing.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij Cocobe BV. of haar opdrachtgevers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de Informatie en/of de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht. Bij twijfel hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Als u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, geeft u ons daarmee het recht om die informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor uw nadere toestemming is vereist of een nadere vergoeding verschuldigd is.

Beperking aansprakelijkheid

Cocobe BV. aanvaardt geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit (i) de Website – waaronder de werking en/of het gebruik van, en (ii) de Informatie – waaronder het gebruik ervan.

Links

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Cocobe BV. kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Gebruik

U verbindt zich ertoe deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Uw houding en gedrag dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zult u geen handelingen verrichten die Cocobe BV., op welke wijze dan ook, kunnen schaden.

Persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u gegevens aan ons verstrekt dan worden deze gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden. Uw gegevens worden in een bestand vastgelegd en bewaard voor zolang dit nodig is. Het bestand wordt ook gebruikt om u verdere mededelingen te doen over ons, onze diensten en/of onze producten, tenzij u bij het verstrekken van uw gegevens aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting, aan bewerkers van Cocobe BV. of indien u daarmee heeft ingestemd bij het verstrekken van uw gegevens.

Online communicatie

Het is mogelijk dat berichten die u per e-mail aan Cocobe BV. verstuurt niet veilig zijn. Indien u er voor kiest berichten per e- mail aan Cocobe BV. te versturen, aanvaardt u het risico dat deze berichten door derden kunnen worden onderschept, misbruikt en gewijzigd. Cocobe BV. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken daarvan.

 

Toepasselijk recht

Op deze Website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

CoCoBe b.v.

handelend onder de naam/namen: Frietzakje

 

Vestigings- & bezoekadres:
dr. Schaepmanlaan 27 | 4836 AR Breda
Telefoonnummer: 076 889 3 76 1

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur
E-mailadres: info@frietzakjes.nl

KvK-nummer: 50330543
BTW-identificatienummer: NL8226.80.270.B01